Subsidies en fiscale voordelen

De opleidingen van het NTI komen in aanmerking voor een groot aantal subsidies en fiscale voordelen.

1. Vermindering Afdracht (WVA)

De WVA is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de werkgever. Een werkgever komt in aanmerking voor afdrachtsvermindering van de loonheffing als de werknemer een specifiek opleidingstraject volgt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1.1WVA BBL-subsidie

Regeling: werkgevers kunnen subsidie krijgen voor een stagiair die een BBL-contract krijgt aangeboden. Werkgevers kunnen per maand de WVA inhouden op de loonheffing van de leerling. De WVA is maximaal € 2.738,- per persoon per jaar, bij een werkweek van 36 uur. Vermindering van de afdracht naar rato van het aantal gewerkte uren. Deelnemers jonger dan 25 jaar mogen niet meer verdienen dan het toetsloon. In 2011 is dit vastgesteld op € 1.995,- per maand.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werkgever.

Informatie: www.belastingdienst.nl (onder zakelijk; personeel en loon; afdrachtverminderingen).

1.2 WVA EVC-procedures

Regeling: met een EVC- (erkenning verworven competenties) procedure wordt in kaart gebracht en erkend wat de werknemer al kan. Werkgevers die hun werknemers een EVC-procedure aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van deze procedure. De werkgever kan rekenen op een afdrachtvermindering van € 329,- per werknemer per kalenderjaar.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werkgever.

Informatie: www.belastingdienst.nl (onder zakelijk; personeel en loon; afdrachtverminderingen).

1.3 WVA Startkwalificatie

Een werkgever kan een werklooswerkzoekende, die staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf, in dienst nemen. Wanneer de werkgever tevens de mogelijkheid biedt om deze werknemer een opleiding te laten volgen, kan een maximale afdrachtvermindering van € 3.286,- per kalenderjaar worden behaald. De totale afdrachtvermindering met betrekking tot de scholing van deze (voormalig) werkloze bedraagt dan € 6.024,- per kalenderjaar. Ook hier geldt het eerder genoemde toetsloon en de vermindering naar rato indien de werknemers minder dan 36 uur werkt. Deelnemers jonger dan 25 jaar mogen niet meer verdienen dat het toetsloon. In 2011 is dit vastgesteld op € 1.995,- per maand.

2. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen)

Regeling: voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen). Die zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging, waarbij het bedrijf is aangesloten. Soms worden ook andere faciliteiten bekostigd dan scholing, bijvoorbeeld een EVC-procedure of een loopbaanadvies.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de brancheorganisatie/ het O&O fonds. Kijk hier voor een overzicht van de O&O fondsen in Nederland.

Informatie: www.agentschapszw.nl

3. Omscholingsbonus en EVC subsidie

Regeling: de scholingskosten voor nieuwe werknemers die in hun vorige baan met ontslag werden bedreigd worden (gedeeltelijk) vergoed. De termijn tussen de huidige baan en de vorige baan mag maximaal drie maanden zijn. De omscholingsbonus wordt verstrekt aan bedrijven die nieuwe medewerkers in dienst nemen. Daarmee kunnen ze gemakkelijker iemand in dienst nemen die nog niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. De hoogte van de vergoeding (maximaal 50%) hangt af van de bijdrage van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds, zie punt 5) en is maximaal € 2.500,- per werknemer.

Naast omscholingskosten wordt in veel gevallen ook een deel van de kosten van een EVC- procedure of een EVP-procedure (ervaringsprofiel) vergoed. Dit geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd, met en zonder startkwalificatie. Voor kleine werkgevers bedraagt de vergoeding 100% (tot maximaal € 600,- voor een EVP en € 1.300,- voor een EVC). Voor werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst bedraagt de vergoeding 50% van de kosten tot maximaal € 300,- voor een EVP en € 650,- voor een EVC).

Termijn: stimuleringsregeling uit 2010, deze loopt door in 2011.

Aanvraag: via het UWV

Informatie: www.uwv.nl

4. Studiekostenaftrek

Regeling: studiekosten van de werknemer zijn in veel gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onder studiekosten vallen het lesgeld, studieboeken, examengeld, reiskosten, trainingsdagen en dergelijke. De werknemer dient hierbij wel aan te kunnen tonen dat de studie van belang is voor zijn/haar beroep/carrière. De scholingsuitgaven moeten een drempelbedrag van € 500,- per jaar overschrijden en zijn (meestal) maximaal € 15.000,-.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werknemer.

Informatie: www.belastingdienst.nl (particulier; aftrekposten, studiekosten).

5. Europees Sociaal Fonds (ESF)

Regeling: het ESF wordt ingezet om mensen te helpen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden. Voor scholing is ESF-subsidie categorie -D- van belang (= scholingssubsidie). Dit betreft scholing van laaggeschoolde werkenden zonder startkwalificatie. O&O fondsen (zie punt 5) kunnen hiervoor scholingsprojecten indienen. Het O&O fonds in de betreffende branche moet een subsidieaanvraag indienen volgens specifieke eisen. Het ESF vergoedt tot 40% van de totale kosten van een opleidingstraject (afhankelijk samenstelling doelgroep extra). ESF wordt ingezet op opleidingen tot en met MBO-4 niveau.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de brancheorganisatie of het O&O fonds van de betreffende sector.

Informatie: www.agentschapszw.nl

subsidies